Obchodné podmienky

 Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu knihu GDPR v praxi – vyše 40 vzorov s príručkou pre zavedenie GDPR do praxe, ktorej prílohou je CD so vzorovými dokumentmi.

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a relevantných právnych predpisov.

4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov;
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov;
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov;
 • a s inými relevantnými právnymi predpismi.

5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke www.gdprvpraxi.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

6. Klient zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok II

Vymedzenie pojmov

1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky www.gdprvpraxi.sk:

Obchodné meno:         Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária

Registrácia:                  zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 52654/B

Sídlo:                           Grösslingova 8, 811 09

IČO:                             36 858 439

Zastúpená:                  JUDr. Zdenka Lániková, konateľ

email:                           info@lanikovagroup.sk

tel.:                               +421 948 264 244

2. Predávajúcim je advokát,  osoba evidovaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, ktorá je oprávnená poskytovať právne služby na území SR.

3. Kupujúcim je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej predávajúci predáva knihu GDPR v praxi – vyše 40 vzorov s príručkou pre zavedenie GDPR do praxe so vzormi v listinnej alebo v elektronickej forme.  Kupujúcim nemôže byť fyzická osoba spotrebiteľ, nakoľko služba je určená pre podniky a organizácie.

7. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

8. Produktom je kniha GDPR v praxi – vyše 40 vzorov s príručkou pre zavedenie GDPR do praxe, ktorej prílohou sú vzorové dokumenty. Produkt je možné objednať si ako “Kniha + CD”, kedy kupujúci obdrží knihu v listinnej forme s CD, na ktorom sú uložené vzorové dokumenty alebo ako “digitálnu formu”, kedy kupujúci obdrží mailom knihu vo formáte pdf a vzorové dokumenty.

9. Orgánom dozoru je:

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava

Článok III

Uzatvorenie zmluvy 

1. Produkt ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu https://gdprvpraxi.sk/produkt/kniha-gdpr-v-praxi/. Kupujúci si môže zvoliť medzi produktom v listinnej forme, ku ktorému je priložené CD so vzormi (ako “Kniha + CD”) alebo v digitálnej forme. Kupujúci vyplní všetky povinné polia a odošle objednávku. Takto odoslaná objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky vzniká zmluva, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu produkt a záväzok kupujúceho zaplatiť dohodnutú cenu. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu doručený potvrdzujúci mail s platobnými údajmi. Ako variabilný symbol je potrebné zadať číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote 7 dní, má sa za to, že od zmluvy odstúpil.

2. Po odoslaní objednávky a zaplatení kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený objednávku stornovať . Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť iba ak by nedošlo k plneniu zo strany predávajúce podľa týchto obchodných podmienok.

3. Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.

Článok IV

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy  je povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu produkt a povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Predávajúci si môže zvoliť medzi produktom v elektronickej alebo listinnej forme s CD. V prípade listinnej formy je kupujúcemu doručená Slovenskou poštou kniha s priloženým CD, na ktorom sú vzory uložené a v prípade elektronickej formy je kupujúcemu zaslaná kniha spolu so vzormi na zadaný email. Produktom pozostáva z  knihy a nasledovných vzorových dokumentov vo formáte .doc:

 • Dokumenty pre vykonanie auditu

  • Postup zavedenia GDPR do praxe krok po kroku
  • Zoznam krokov pre zvládnutie GDPR za 5 dní
  • Poverenie na vykonanie auditu
  • Checklist  – na čo pri audite nezabudnúť
  • Audit ochrany osobných údajov

  Ako zaviesť GDPR do praxe

  • Analýza súladu s GDPR
  • Smernica k ochrane osobných údajov

  Dokumenty pre zamestnancov

  • Aktualizácia pracovnej zmluvy
  • Dohoda o mlčanlivosti
  • Poverenie na spracúvanie osobných údajov pre zamestnanca
  • Pokyny na spracúvanie osobných údajov pre zamestnanca
  • Poučenie zamestnanca
  • Smernica pre zamestnancov

  Dokumenty pre externých spolupracovníkov

  • Checklist pre výber sprostredkovateľa
  • Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • Pokyny pre sprostredkovateľa
  • Súhlas s poverením ďalšieho sprostredkovateľa
  • Oznámenie o poverení ďalšieho sprostredkovateľa

  Zodpovedná osoba

  • Analýza týkajúca sa určenia zodpovednej osoby
  • Určenie zodpovednej osoby
  • Oznámenie o určení zodpovednej osoby Úradu na ochranu osobných údajov

  Práva dotknutých osôb

  • Zásady ochrany osobných údajov (Informácie pre dotknutú osobu o podmienkach spracúvania jej údajov)
  • Poučenie o právach dotknutých osôb
  • Žiadosť dotknutej osoby na prístup k údajom/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos
  • Namietanie spracúvania osobných údajov
  • Odmietnutie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania
  • Oznámenie o vybavení žiadosti
  • Evidencia žiadostí dotknutých osôb

  Spracovateľské operácie

  • Posúdenie právnych základov
  • Posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa
  • Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
  • Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa
  • Kritéria pre posúdenie vplyvu na ochranu údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  • Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov
  • Súhlas dotknutej osoby na marketingovú komunikáciu
  • Súhlas dotknutej osoby na spotrebiteľskú súťaž
  • Checklist súhlasu
  • Formulár na odvolanie súhlasu

  Bezpečnosť údajov

  • Popis bezpečnostných opatrení
  • Záznam o bezpečnostnom incidente
  • Evidencia bezpečnostných incidentov
  • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov
  • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

2. Vzorové dokumenty  sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o.  Vzorové dokumenty majú všeobecný charakter, preto nenahrádzajú  komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskou kanceláriou. Vzorové dokumenty nie sú prispôsobené osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, a preto slúžia ako informatívny nástroj k vytvoreniu vlastných dokumentov. Vzory právnych dokumentov nemožno považovať za komplexné právne služby týkajúce sa ochrany osobných údajov.

3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu len tie vzorové dokumenty, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach. Kupujúcemu môže v súvislosti s relevantnými právnymi predpismi vzniknúť povinnosť preukázať súlad s GDPR aj iným spôsobom, prípadne aj inými dokumentami. Je povinnosťou kupujúceho vzhľadom na podmienky spracúvania osobných údajov v danej firme či organizácii vyhodnotiť všetko povinnosti vyplývajúcemu mu z relevantných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a ich splnenie zdokumentovať a vedieť preukázať.

3. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú kupujúcemu v súvislosti s používaním vzorových dokumentov a praktickej príručky. Kupujúci používa produkt na vlastné nebezpečenstvo, pričom si je vedomý, že vzorové dokumenty a praktická príručka majú len informatívny charakter.

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Predávajúci je povinný najmä:

 • postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu;
 • dodať v dohodnutej lehote kupujúcemu produkt;
 • dodať kupujúcemu produkt, ktorý je v súlade s platnou legislatívou.

3. Predávajúci má právo:

 • na zaplatenie ceny za produkt riadne a včas;
 • na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade, že kupujúci poruší jeho autorské práva.

4. Kupujúci je povinný najmä:

 • zaplatiť riadne a včas cenu za produkt;
 • používať produkt výlučne pre podnik alebo organizáciu, ktorá uzatvorila s predávajúcim túto zmluvu;
 • používať vzorové dokumenty v súlade s týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon.

5. Kupujúci má právo na dodanie produktu riadne a včas.

Článok VI

Kúpna cena 

1. Cena produktu je zverejnená na stránke www.gdprvpraxi.sk.  Cena je uvedená bez aj s DPH. Cena je účtovaná vrátané  dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške, keďže predávajúci je jej platcom.

2. Bežná cena za produkt je 249 eur bez DPH, t.j. 298,80 eur s DPH. Pokiaľ kupujúci zašle záväznú objednávku v lehote do 30.4.2018 zaplatí akciovú cenu vo výške 229 eur bez DPH, t.j. 274,80 eur s DPH. Akciová cena platí len do 30.4.2018, a teda vzťahuje sa len na objednávky odoslané do 24:00 hod dňa 30.4.2018.

2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, po celý čas zverejnenia produktu na webovom sídle.

3. Cena je platná výhradne pre uzatvorenie zmluvy prostredníctvom objednávkového formuláru na https://gdprvpraxi.sk/produkt/kniha-gdpr-v-praxi/.

4. Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje.

Článok VII

Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú v zmluve  v lehote do 7 dní odo dňa odoslania záväznej objednávky. 

2. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov platby:

a) platba bankovým prevodom, a to na základe výzvy na zaplatenie doručenej mailom

b) platba online platobnou kartou cez platobnú bránu 24-pay.

2. Dokladom o zaplatení kúpnej ceny je faktúra, ktorá bude klientovi zaslaná elektronickou poštou. Cena sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na bankový účet predávajúceho. Pokiaľ nebude cena zaplatená do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili.

3. Kupujúci, ktorý si objednal produkt v listinnej forme, má poštovné ZADARMO. Kupujúcemu bude produkt doručený prostredníctvom Slovenskej pošty.

Článok VIII

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu produkt v listinnej forme v lehote do 5 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny a v elektronickej forme najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.  Produkt sa považuje za dodaný okamihom odovzdania prvému prepravcovi na prepravu alebo odoslaním elektronickou poštou.

Článok IX

Platnosť zmluvy

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XI

Reklamácia

1. Kupujúci je oprávnený reklamovať produkt zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho alebo mailom na info@lanikovagroup.sk. V prípade nesúladu  vzorových dokumentov s GDPR alebo zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa predávajúci zaväzuje chyby odstrániť a dokumenty opakovane zaslať na zadaný email. Za chybný dokument sa považuje vzorový dokument, ktorý nie je v súlade s relevantnou legislatívou platnou ku dňu jeho zakúpenia.

2. Kupujúci nemá nárok na kladné vybavenie reklamácie, pokiaľ je predmetom reklamácie dodanie aj ďalších vzorových dokument, ktoré podľa zmluvy a obchodných podmienok nie sú súčasťou produktu.

Článok XII

Autorské práva

1. Všetky súčasti produktu GDPR v praxi – vyše 40 vzorov s príručkou pre zavedenie GDPR do praxe, všetky vzorové dokumenty ako aj praktická príručka  sú autorským dielom advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o. na základe zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.  Všetky práva súvisiace s autorským dielom vykonáva advokát.

2. Zakúpením produktu poskytuje predávajúci kupujúcemu nevýhradné právo používať tieto vzorové dokumenty pre vlastnú potrebu a na nekomerčné účely. Kupujúci je oprávnený použiť produkt výlučne pre potreby podniku alebo organizácie, ktorá s ním uzatvorila kúpnu zmluvu. Použitie produktu alebo jeho súčasti pre iný podnik alebo organizáciu, jej sprístupnenie alebo poskytnutie je zakázané. Zakázané je tiež akékoľvek iné použitie produktu, vzorových dokumentov a praktickej príručky, najmä ich ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe.

3. V prípade porušenia autorských práv advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o. súvisiacim s produktom, najmä jeho použitím pre inú osobu ako je kupujúci, jej poskytnutím alebo sprístupnením tretej osobe, jej šírením, kopírovaním, zverejňovaním alebo akýmkoľvek iným použitím v rozpore s touto zmluvou, obchodnými podmienkami, autorským zákonom alebo iným relevantným právnym predpisom, a to tak úmyselným, neúmyselným alebo nedbanlivostným konaním či opomenutí konania, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.  Tým nie sú dotknuté ďalšie práva predávajúceho vyplývajúce z autorského práva a iných relevantných právnych predpisov.

3. Kupujúci berie na vedomie, že porušením autorských práv advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o. sa môže dopustiť trestného činu.

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje o dotknutých osobách predávajúci spracúva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované v sekcii Ochrana osobných údajov.                                                                                 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke www.gdprvpraxi.sk v deň odoslania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o., pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2018

 

Scroll to top